Letselschade

Van een ongeval tot medische fout

letselschade

Voor een slachtoffer van een verkeersongeval, een bedrijfsongeval, een medische fout of een ongeval op straat staat de wereld tijdelijk op zijn kop. Het opgelopen letsel kan, naast het lichamelijke aspect, tot veel problemen leiden. Te denken valt aan medische kosten, kosten van huishoudelijke hulp, verlies verdienvermogen (inkomensschade), reiskosten en dergelijke. Zonder dat men het doorheeft, kunnen de kosten in korte tijd hoog oplopen.


Schadeposten

Er valt een tweedeling te maken. Aan de ene kant is er sprake van materiële schade, waarbij - afhankelijk van de situatie - in eerste instantie te denken valt aan:

• Reiskosten
• Kledingschade
• Kosten van het verblijf in het ziekenhuis
• Inkomensschade
• Kosten voor huishoudelijke hulp
• Kosten voor onderhoud in en om de woning
• Eigen risico van de (ziektekosten)verzekering
• Telefoon- en portokosten
• Buitengerechtelijke kosten

Aan de andere kant leidt de immateriële schade tot een vergoeding door middel van smartengeld.

De hoogte van het smartengeldbedrag is afhankelijk van de aard en ernst van het opgelopen letsel en de gevolgen daarvan. Hierover kunnen wij u uiteraard meer informeren.

Bedrijfsongevallen / werkgever aansprakelijkheidDe werkgever heeft de plicht om te zorgen voor de veiligheid van zijn werknemer en ervoor te waken dat deze letsel oploopt in de uitoefening van zijn functie. De wetgever heeft echter niet beoogd een absolute waarborg te creëren dat de werknemer altijd zijn schade als gevolg van een bedrijfsongeval vergoed krijgt. Maar de verplichtingen van de werkgever op grond van het arbeidsrecht (met name art. 7:658 BW) gaan ver. Wanneer werknemer een bedrijfsongeval overkomt, dan kan werkgever alleen maar onder zijn vergoedingsplicht uitkomen wanneer die aantoont dat ook zonder de (nu niet genomen) veiligheidsmaatregelen schade zou zijn ontstaan of wanneer schade een gevolg is van roekeloos gedrag. Dat laatste wordt nagenoeg nooit aangenomen. Wat moet de werkgever doen: onder andere zorgen voor een veilige werkomgeving, beschermende kleding, toezicht houden op het dragen van die beschermende kleding, voldoende instructies geven, zorgen voor training. Art. 7:658 BW ziet toe op de ‘echte’ bedrijfsongevallen, zoals het vallen van een steiger, beklemd raken tussen een lopende band. Maar ook op grond van goed werkgeverschap kan de gekwetste werknemer zijn schade vergoed krijgen. ​​​​​​​


Vragen over
letselschade?

Kok Advocatuur staat u graag terzijde.