Verbintenissen​
​​​​​​​recht

van overeenkomst tot onrechtmatige daad

verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht is een belangrijk rechtsgebied in onze praktijk, mede omdat het verbintenissenrecht een omvangrijk rechtsgebied is. Iedere ondernemer of particulier heeft dagelijks te maken met het verbintenissenrecht, zoals het kopen van een goed in een winkel.

Een verbintenis kan voortvloeien uit de wet of uit een overeenkomst. Het meest bekende voorbeeld van een verbintenis die voortvloeit uit de wet is een vordering tot schadevergoeding op grond van de onrechtmatige daad. Ook de aansprakelijkheid voor een gebrekkige zaak is hiervan een voorbeeld.


​​​​​​​Een verbintenis uit een overeenkomst ontstaat bijvoorbeeld indien u een koopovereenkomst sluit. Hierbij is het ook van belang acht te slaan op de algemene voorwaarden, welke van toepassing kunnen zijn. Een overeenkomst kan zowel met een particulier, een bedrijf als de overheid worden gesloten.

Onrechtmatige daad


De onrechtmatige daad is geregeld in artikel 6:162 BW.

Het wetsartikel van de onrechtmatige daad bepaalt, kort gezegd, dat degene die een ander ten onrechte schade toebrengt, deze schade moet vergoeden. Met andere woorden: degene die de schade toebrengt, is aansprakelijk.

Uiteraard zijn er bepaalde eisen waaraan voldaan moet zijn, wil er sprake zijn van aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad. Er zijn vijf vereisten:

- er moet sprake zijn van een onrechtmatige daad;
- de onrechtmatige daad moet aan de dader zijn toe te rekenen;
- er moet schade zijn;
- er moet een causaal verband zijn tussen de onrechtmatige daad en de schade;
- de geschonden norm moet beschermen tegen de veroorzaakte schade (relativiteit).

Niet nakomen overeenkomst


U gaat ervan uit dat partijen de overeenkomst ook nakomen. Helaas gebeurt dit in de praktijk niet altijd. In dat geval kunt u nakoming van de overeenkomst vorderen. Is nakoming niet mogelijk of weigert de wederpartij om alsnog na te komen, dan kunt u ook ontbinding en/of schadevergoeding vorderen. Wij helpen u graag bij het oplossen van problemen die betrekking hebben op het sluiten of nakomen van overeenkomsten. Hierbij zullen wij eerst het juridisch kader schetsen en u uitleggen welke mogelijkheden de wet u biedt om bijvoorbeeld nakoming of schadevergoeding te vorderen. Samen zullen wij bespreken welke mogelijkheid voor u tot het beste resultaat zal leiden en hier ook uitvoering aan geven. Komen wij er niet samen met de wederpartij uit, dan zal een procedure gestart moeten worden.

Vragen over
verbintenissen
​​​​​​​recht?

Kok Advocatuur staat u graag terzijde.