Veranderingen binnen het arbeidsrecht De Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden


Op 1 augustus 2022 is de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking getreden. Door deze wet is het Burgerlijk Wetboek op bepaalde plaatsen gewijzigd, waardoor meer transparantie is ontstaan en werknemers beter beschermd worden. Het Nederlandse arbeidsrecht wordt hiermee in overeenstemming gebrachte met Europese regelgeving.


Uitbreiding informatieplicht

Op dit moment dient de werkgever al relatief veel informatie verstrekken aan de werknemer over de arbeidsovereenkomst, zoals het tijdstip van indiensttreding, gebruikelijke arbeidsduur, opzegtermijn, salaris, aanspraak op vakantie, eventuele CAO of pensioenregeling enz. Deze bestaande verplichting wordt met diverse zaken uitgebreid. Dit geldt voor arbeidsovereenkomsten die vanaf 1 augustus 2022 worden gesloten.


Kosteloze opleiding

Verder wordt de mogelijkheid om studiekosten op de werknemer te verhalen beperkt. Voor scholing die een werknemer op grond van de wet of CAO verplicht aan de werknemer moet verstrekken, mag werkgever geen kosten op werknemer verhalen. De werknemer moet tevens in de gelegenheid gesteld worden de scholing tijdens de werktijd te volgen, waarbij deze tijd wordt beschouwd als arbeidstijd. Als verplichte scholing wordt aangemerkt scholing die voor werknemer noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie of scholing die de voortzetting van de arbeidsovereenkomst mogelijk maakt indien de functie van werknemer vervalt. Ook hierbij gaat het enkel om arbeidsovereenkomsten die gesloten zijn na 1 augustus 2022.


Geen verbod op nevenwerkzaaamheden

De mogelijkheid van een werkgever om de werknemer te verbieden ergens anders te werken, wordt ingeperkt. Dit geldt voor zowel bestaande als nieuwe arbeidsovereenkomsten. Vanaf 1 augustus 2022 mag de werkgever een werknemer enkel verbieden nevenwerkzaamheden te verrichten, indien de werkgever daarvoor een objectieve rechtvaardigingsgrond opnemen. De werkgever kan ervoor kiezen deze gronden in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Er kan hierbij onder meer gedacht worden aan integriteitsvereisten, het overtreden van een wettelijk voorschrift of de gezondheid en veiligheid. Als er geen objectieve rechtvaardiging kan worden gegeven voor het verbod, is het beding nietig en kan hierop dus geen beroep worden gedaan.


Meer voorspelbare arbeidsrelatie

In de Wet flexibel werken is vastgelegd dat de werknemer het recht heeft om een verzoek te doen tot aanpassing van de duur, tijd en plek waar de arbeid verricht wordt. Per 1 augustus 2022 kan de werknemer ook een verzoek doen om een meer voorspelbare arbeidsrelatie. Werknemer kan bijvoorbeeld verzoeken om een arbeidsovereenkomst met een vaste arbeidsomvang. Werkgevers moeten bij een oproepcontract meer informatie aan de werknemer verschaffen over de dagen en tijdstippen waarop de werknemer verplicht kan worden te komen werken.Uit het voorgaande blijkt wel dat het arbeidsrecht voortdurend in beweging is. De wijzigingen welke per 1 augustus jl. zijn ingegaan, vragen vooral van werkgevers inspanningen, maar ook voor de werknemers is het van belang te realiseren wat hun rechten en verplichtingen zijn.

Bij vragen over een van de hier genoemde onderwerpen, maar ook bij andere vragen op het gebied van het arbeidsrecht bent u bij Kok advocatuur op het juiste adres.


Mr. W. Kok, advocaat

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?
Neem gerust contact met ons op!